Salgs og leveringsbetingelser

1. Gyldighet - Avtaledokumenter:
Såfremt det ikke er inngått andre skriftlige avtaler, skal disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelde mellom partene.
2. Tilbud og priser:
Tilbudet er bindende i 30 dager om ikke annet er skriftlig avtalt. Pristilbud på materiell er ekskl. montering om ikke annet er angitt. For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser. Priser og rabatter kan endres uten særskilt varsel. Spesielle pristilbud må være skriftlige, tidsbegrenset og signert av Møre Beslag AS for å være gyldige. Eventuelle rabatter avtales særskilt. På mindre ordre, under kr 500,00 (eks.mva), vil småordretillegg tilkomme. Alle priser er eks. mva og andre avgifter.
3. Leveringstid:
Dersom det ikke er inngått spesiell avtale om leveringstid, er leveringstid å forstå som perioden fra det tidspunkt en ordre er mottatt hos Møre Beslag AS til varene foreligger leveringsklare ved bedriftens ekspedisjon. Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå veiledende; som en antatt bearbeidingstid, og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Leveringstid angis vanligvis med uke og år, og forstås som innen fredag kl. 14.00 i den angitte uke. Ved avtale om levering etter nærmere beskjed, kan Møre Beslag AS forlange at kjøperen avhenter eller aksepterer levering innen 3 måneder fra ordredato. Eventuelle ønsker om avbestilling må forelegges og godkjennes av selger, og eventuelle påløpne kostnader vil bli belastet kunden.
4. Installasjon:
Kunden plikter å gi Møre Beslag AS full adgang til lokaler/områder hvor installeringen skal foregå. Dette gjelder også servere, datautstyr, o.l. hvor det skal installeres programvare eller som er nødvendig for å styre maskinvare. Utførelse av arbeid er basert på at Møre Beslag AS kan utføre avtalte oppgaver fortløpende og uten ugrunnet opphold. Forsinkelser ved installasjonen som skyldes forhold på oppdragsgivers side vil bli fakturert ekstra pr påbegynt time. Reisetid vil bli fakturert dersom installasjonen av samme årsak må avbrytes og utsettes. Kunden er selv ansvarlig for sikring av lokaler/områder dersom det ikke er mulig for Møre Beslag AS å fullføre installasjonen innenfor normal arbeidstid.
5. Frakt og forsikring:
Ex Works i henhold til INCOTERMS 2010. Sender betaler intet (mottager betaler alt). Ved speditøroppdrag reguleres ansvaret etter NSAB-2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser).
6. Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelser er kontant, dersom ikke avtale om kreditt er inngått. Prosjektleveranser faktureres ákonto i henhold til faktisk fremdrift på materiell og timer. Betalingen anses å ha skjedd rett-tidig dersom betalings-oppdrag er innlevert post eller bank senest på forfalls-dag. Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente i følge høyeste rentesats som fastsettes i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3. Ved fakturering beregnesdet fakturagebyr. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt totale tilgodehavende straks til betaling.
7. Prosjektleveranser:
Med prosjektleverander forstås leveranser til nye byggeprosjekter, utvidelser, etc som løper over lang tid og som normalt har avtalesummer over 1 G. Ved slike leveranser legges NS8405 og NS3405 til grunn. Dersom ikke annet er spesifisert gjelder følgende grensesnitt ved leveransen: Elektriske komponenter er ferdig koblet og kablet til koblingsboks på sikker side, alternativt løs kabel inntil 2 m over dør. Alle dører må være montert inn før lås og beslag-monteringen påbegynnes. Det forutsettes at dørene er ferdig frest i henhold til beslagsliste og at konstruksjonen er forsterket for montering av dørautomatikk o.l. Justering av utstyr som dørlukkere, etc gjøres først etter at ventilasjonsanlegget er innregulert. Ikke inkludert i leveransene: Tilførsel av 230/400VAC, kabling til/fra brannvarslingsanlegg, kabling fra sentraler, batteribackup og fra andre dørmiljøer til grensesnittboks. Dette gjelder også føringsveier som skal ligge skjult i konstruksjonen. Det er et vilkår at det stilles rom for sikker, midlertidig lagring av varene på/ved arbeidsstedet og at montørene har adgang til vanlige bekvemmeligheter som spiserom og toalett.
8. Salgspant:
Møre Beslag AS har salgspant i/eiendomsrett til leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter og omkostninger er fullt og helt betalt. Retten til salgspant gjelder med begrensninger som er beskrevet i Panteloven.
9. Produkt og produksjon:
Alle produkter leveres i henhold til Møre Beslag AS sine leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt m.h.t. materialer, konstruksjon, overflatebehandling og dimensjoner. Ordre på produkter som ønskes levert avvikende fra gjeldende standard, skal godkjennes i hvert tilfelle, og da mot pristillegg.
10. Reklamasjoner og retur:
Kontroll av mottatte varer må skje straks og senest en uke etter mottak. Retur av varer som følge av reklamasjon må kun skje etter avtale. Varer som er levert i henhold til kundens ordre og avtale, tas ikke i retur. Unntak herfra kan kun skje når helt spesielle grunner foreligger, og under forutsetning av at varene og emballasjen er i fullgod stand. Ved slik retur beregnes returomkostninger på minimum 25% av fakturabeløp og returfrakt må dekkes av kjøperen. Enhver retur må avtales på forhånd, og kopi av pakkseddel/faktura må medfølge påført Møre Beslag AS sin saksbehandler og årsak til returen.
11. Ansvarsforhold:
Møre Beslag AS er forpliktet og berettiget til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i materialer, konstruksjon eller tilvirkning ved utbedring eller om nødvendig levere nytt tilsvarende produkt. Kjøperen skal gi skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg, og senest ett år fra leveringsdato. Dersom mangelen er vesentlig og Møre Beslag AS ikke innen rimelig tid kan avhjelpe mangelen, kan kjøperen kreve erstatning for sine tap begrenset oppad til 15% av produktets fakturerte beløp. Møre Beslag AS sitt mangelansvar gjelder inntil 2 år fra den dato produktet ble levert og maksimalt 3 år fra produksjonsdato. Møre Beslag AS er ikke ansvarlig for feil eller mangelfull prosjektering som kjøper har ansvaret for, feil ved installasjon, feil bruk, manglende vedlikehold, feil som skyldes inngrep i eller endring av varen og dens deler, eller bruk av ikke-originale deler. Med deler forstås i denne sammenheng også nøkler og nøkkelemner. Møre Beslag AS svarer ikke for indirekte tap og/eller såkalte følgeskader.
12. Force Majeure:
Hvis leveranser blir forhindret, forsinket eller forvansket som følge av krig, myndighetenes inngrep, arbeidskonflikt, maskinskade, materialmangel, forsinket levering fra underleverandør, opphør, brann, naturkatastrofer etc. eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, er Møre Beslag AS uten ansvar for følgene herav.
13. Tvister:
For enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med vareleveransen, vedtar partene Sunnmøre Tingrett som verneting.

Samarbeidspartnere